การประชุมนี้เหมาะสำหรับใคร

 1. ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 2. ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจอย่างครบวงจร เริ่มจากการคัดเลือกสมุนไพร แนวโน้มการตลาด กลวิธีการทำตลาด พบกับภาคส่วนที่สนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งทุน และหน่วยงานวิจัย-วิชาการ

ความน่าสนใจ

เพื่อส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เวชสำอาง การสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมนี้ และการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

จัดงานขึ้นเพื่อ

สนับสนุนผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Copyright © pixabay

ประชุมวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร”

จัดขึ้นในวันที่ 27–28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี.

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เทคนิคด้านการตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. สร้างความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
 3. สร้างภาคีที่จะร่วมสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการ และเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ

 • 08.00–08.30 น. ลงทะเบียน
 • 08.30–09.15 น. การคัดเลือกและจัดหาสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • 09.15–10.00 น. การคัดเลือกและจัดหาสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
 • 10.00–10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.20–12.00 น. แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอาง และเวชสำอางจากสมุนไพร ตลาดของประเทศไทย, ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน, ตลาดโลก
 • 12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00–15.00 น. การเลือกวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด
 • 15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • 15.15–16.30 น. รูปแบบการตลาดและการส่งเสริมการขายแบบใหม่
       รายละเอียดเพิ่มเติม..

 • 08.30–10.30 น. การผลิต และการเลือกผู้รับจ้างผลิต
 • 10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.45–12.00 น. เคล็ดลับของเส้นทางการประสบความสำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมจากสมุนไพร
 • 12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00–13.45 น. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
 • 13.45–14.30 น. กฎระเบียบเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • 14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14.45–16.30 น. ภาคีที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนธุรกิจ และการวิจัยพัฒนา
       รายละเอียดเพิ่มเติม..

โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, Google Map

วันที่ 27 ส.ค.2563 (เนื้อหาเกี่ยวกับภาคการตลาด) ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
วันที่ 28 ส.ค.2563 (เนื้อหาเกี่ยวกับภาคการผลิต) ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

ลงทะเบียน 2 วัน ลดเหลือ 4,000 บาท เท่านั้น!!
สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต CPE ประมาณ 12.75 หน่วยกิต


เหลือเวลาก่อนปิดลงทะเบียน

(20 สิงหาคม พ.ศ. 2563)


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

วิทยากร ผู้บรรยาย

ข่าวสาร

17 กรกฎาคม 2563

การประชุมนี้เหมาะสำหรับใคร

การประชุมนี้เหมาะสำหรับใคร

 1. ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 2. ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ทำไมจึงควรที่จะเข้าประชุมนี้
เพราะจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจอย่างครบวงจร เริ่มจากการคัดเลือกสมุนไพร แนวโน้มการตลาด กลวิธีการทำตลาด พบกับภาคส่วนที่สนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งทุน และหน่วยงานวิจัย-วิชาการ

17 กรกฎาคม 2563

การประชุมนี้มีความน่าสนใจอย่างไร

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ประกอบกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออก และอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เวชสำอาง การสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมนี้ และการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงจัดประชุมวิชาการ ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพรขึ้น