สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

เป็นสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาทิเช่น นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ เภสัชพฤกษศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาบรรยายและปฏิบัติการเภสัชเวท ชั้นปีที่ 5 รายวิชาเทคนิคทางเภสัชเวท และ รายวิชาการพัฒนาและวิจัยยาจากสมุนไพร สวนสมุนไพรฯ ยังเปิดให้มีการศึกษาเรียนรู้ทางพืชสมุนไพรของนักศึกษาคณะอื่นที่สนใจ นอกจากนี้ สมุนไพรในสวน ยังถูกนำไปใช้ สำหรับการให้ความรู้นอกสถานที่ และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคม งานธรรมศาสตร์วิชาการ

“สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสวนสมุนไพรขนาดเล็ก ที่บริหารจัดการความรู้
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของนักศึกษาในคณะ มหาวิทยาลัย และ ประชาชนทั่วไป"

location