วิสัยทัศน์

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำของประเทศ โดดเด่นด้านวิชาการและวิจัย

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

  1. ผลิตเภสัชกรที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะ GREATS
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีคุณภาพระดับสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศ
  3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

จุดประสงค์

  1. เพื่อได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ คุณภาพคู่คุณธรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
  2. เพื่อได้องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์และนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเผยแพร่สู่สากล
  3. เพื่อให้ชุมชนได้รับบริการด้านยาและสุขภาพที่มีคุณภาพ

สมรรถนะหลัก

บูรณาการศาสตร์และประสบการณ์วิชาชีพกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

เอกลักษณ์

ความเป็นธรรม

ค่านิยมองค์กร

เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมพัฒนาองค์กร