หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตร 6 ปี ( ปีการศึกษา 2556 ) มี 2 สาขาวิชาคือ
  1. สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)
  2. สาขาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
  1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
21
หน่วยกิต
  1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
9
หน่วยกิต
 
2) วิชาเฉพาะ
193
หน่วยกิต
  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22
หน่วยกิต
  2.2 วิชาพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
27
หน่วยกิต
  2.3 วิชาชีพเภสัชศาสตร์
144
หน่วยกิต
    2.3.1 วิชาแกน
94
หน่วยกิต
    2.3.2 วิชาเฉพาะสาย
50
หน่วยกิต
      2.3.2.1 วิชาบังคับ
40
หน่วยกิต
      2.3.2.2 วิชาเลือก
10
หน่วยกิต
     
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
 

และต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

การรับสมัคร
เป้าหมายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือรับตรงรอบหลังระบบกลาง (Admissions) ดังนี้

1.
ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
GPAX
20%
2.
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET
30%
3.
ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
GAT
10%
4.
ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ
PAT 2
40%
รวม
 
100 %