รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ

Assoc.Prof.Dr.Uthai Suvanakoot

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Field of Interest :
 1. Bioequivalence and bioavailability study
2. Dissolution technology
3. Bioanalysis
Email :
 uthai.s@chula.ac.th

Qualifications :


Degree

Title

Year

University
 

PhD

Public Health Administration

1992

Mahidol University, Thailand
 

MSc

Clinical Pharmacy

1981

Mahidol University, Thailand
 

BSc

BSc in Pharmacy

1975

Mahidol University, Thailand
 
 

Publications :

  

1.

Treyaprasert W., Schmidt S. Rand KH., Suvanakoot U., and Derendorf H. Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling of In Vitro Activity of Azithromycin Against Four) Different Bacterial Strains. Int J Antimicrob Agents, 29 (2007) 263-270.
 

2.

Suvanakoot U., Bioequivalence of Amoxcillin Dry Syrup. J. Pharm Assoc Th. 49,(2000), 9-18.
 

3.

Suvanakoot U., Dissoluiton/Release Profiles of Drug-Products. J. Pharm Assoc Th. 49, (2000), 39-41.
 

4.

Tengamnuay, P., Samitamarn, W, and Suvanakoot U., Development of Skin Stripping Technique to Evaluate In Vivo Percutaneous Absorption of Diclofenac. I. Effect of Skin Stripping Sequence, Occlusion Time and Sites of Application Th J. Pharm Sci., 20 : 3 (1996), 159-169.
 

5.

Kulvanich P, Suvanakoot U, and Techawatcharatep C. Evaluation of Theophylline Sustained Release Tablets Prepared by different Techniques in Rabbits, Proceeding of the Recent Advances in Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Second Joint Seminar JSPS-NRCT Core University Exchange System on Pharmaceutical Sciences (1994).
 

6.

Aswanich k, Suvanakoot P, and Suvanakoot U. Pharmacokinetics of Norfloxacin Tablets. Rama Med J 16 : 1 (1993), 27-34.
 

7.

Suvanakoot U., and Lerkiatbundit S. Bioavailability of Ketoconazole Tablets Commercially Available in Thailand. Songklanakarin J Sci Technol 15, (1993), 77-85.
 

8.

Kaojarern S., Nathakarnkikool S., and Suvanakoot U. Comparative Bioavailability of Praziquantel Tablets, Ann Pharmacother, 23, (1989), 29-32.
 

9.

Suvanakoot U., Nathakarnkikool S., and Kaccharern S. “Pharmacokinetics of Praziquantel Tablets in Healthy Subjects”. Th. J. Pharm Sci, 13 (1) (1988), 39-44.
 

10.

Suvanakoot U. “Analysis of Cimetidine Kinetics after Intravenous Administration Using Noncompartmental Methods” Th. J. Pharm Sci, 12(2) (1987), 121-126.
 

11.

Suvanakoot U. “Bioavailability of Two Oral Phenylpropanolamine Formulations”, Songklanakarin J Sci Technol 8, (1986), 193-196.
 

12.

Suvanakoot U. “Prediction of Phenobarbital and Sulfadiazine Using Statistical Techniques” Songklanakarin J Sci Technol 8, (1986), 473-478.
 

13.

Suvanakoot U. and Sukjit P. “Solubility of Indomethacin in Mixed Solvents I : Extended Hildebrand Solubility Approach” Songklanakarin J Sci Technol 8, (1986), 53-60.
 

14.

Suvanakoot U. and Sukjit P. “Solubility of Indomethacin in Mixed Solvents II : Compatibility and Ability of Indomethacin Solutions in Buffer Solutions and Large Volume Parenteral Products” Songklanakarin J Sci Technol 8, (1986), 61-66.
 

15.

Christensen JM., Suvanakoot U., Ayres JW and Tavipatana W. “Ethyl Lactate-Ethanol-Water Cosolvent for Intravenous Theophylline” Res Comn Chem Patho Pharmacol, 50, (1985), 147-150.
 

16.

Suvanakoot U. “Pharmacokinetics of Theophylline Injections in Rabbits” J. Natl Res Council Thailand, 17(2) (1985), 1-9.
 
  
 

Conferences :

  

1.

Suvanakoot U., et al. Development and validation of a sensitive LC-MS/MS method for the determination of bisoprolol in human plasma นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 27, 9 ธันวาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

2.

Suvanakoot U., et al. Development and validation of a sensitive LC-MS method for the determination of azithromycin in human plasma นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 26, 4 ธันวาคม 2552 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

3.

Suvanakoot U., et al. Development and validation of a sensitive LC-MS method for the determination of clarithromycin in human plasma นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 25, 8 ธันวาคม 2551 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

4.

Suvanakoot U., et al. Improved procedure for the determination of fluconazole in human plasma using HPLC นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 25, 8 ธันวาคม 2551 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

5.

Suvanakoot U., et al. Sensitive and specific method for the determination of meropenem in human plasma using high performance liquid chromatography นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 24, 12 ธันวาคม 2550 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

6.

Suvanakoot U., et al. Development and validation of sensitive LC-MS method for the determination of fexofenadine in human plasma นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 24, 12 ธันวาคม 2550 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

7.

Tengamnuay, P., Nimmannitya, P., Nimmannit, U., Suvanakoot, U., Vayumhasuwan, P., Udompataikul, M. and Mahapasuthanond, W. Assessment of Tyrosinase Inhibitory Activity and Skin Whitening Property of Rice Bran Oil. นำเสนอแบบ Poster presentation ในงาน 24th IFSCC Congress 2006, Osaka, Japan. October 16-19, 2006.
 

8.

Treyaprasert W, Suvanakoot U, and Derendorf. Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of in vitro activity of azithromycin against four different bacterial strains นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 23, 14-15 ธันวาคม 2549 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

9.

Suvanakoot U., et al. Bioequivalence of cefoperazone 1 g and sulbactam 0.5 g injections นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 23, 14-15 ธันวาคม 2549 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

10.

Suvanakoot U., et al. Determination of pioglitazone in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 23, 14-15 ธันวาคม 2549 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

11.

Suvanakoot U., et al. Improved procedure for the determination of azithromycin in human plasma using LC-MS นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22, 2 ธันวาคม 2548 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

12.

Suvanakoot U., et al. Determination of zidovudine in human plasma using high performance liquid chromatography นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22, 2 ธันวาคม 2548 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

13.

Suvanakoot U., et al. Determination of stavudine in human plasma by reversed phase high performance liquid chromatography นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุม เสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22, 2 ธันวาคม 2548 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

14.

Suvanakoot U., et al. Bioequivalence of two brands of glipizide tablets นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22, 2 ธันวาคม 2548 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

15.

Suvanakoot U., et al. Bioequivalence of celecoxib capsules นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22, 2 ธันวาคม 2548 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

16.

Suvanakoot U., et al. Determination of glipizide in human plasma by reversed phase high performance liquid chromatography นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21, 23-24 ธันวาคม 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

17.

Suvanakoot U., et al. Determination of cefoperazone and sulbactam in plasma by HPLC นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21, 23-24 ธันวาคม 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

18.

Suvanakoot U., et al. Determination of celecoxib in human plasma using high performance liquid chromatography นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21, 23-24 ธันวาคม 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.
 

19.

Suvanakoot U., et al. Improved procedure for the determination of clarithromycin in human plasma using HPLC นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทาง เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21, 23-24 ธันวาคม 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.