ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สูรพันธุ์

Asst.Prof.Dr. Suchada Soorapan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Field of Interest :
 1. Chronic respiratory disorders (asthma COPD allergic rhinitis)
2. Smoking cessation service
3. Community pharmacy
Email :
 sucsoo@gmail.com

Qualifications :


Degree

Title

Year

University
 

PhD

Clinical Pharmacy

2002

The Robert Gordon University, UK
 

MSc

Clinical Pharmacy

1993

Mahidol University, Thailand
 

BSc

BSc in Pharmacy

1990

Mahidol University, Thailand
 
 

Publications :

  

1.

กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชนจำกัด; 2557. หน้า 501-519.
 

2.

Kitikannakorn N, Sookaneknun P, Soorapan S, Chinwong S, Yotsombat K, Suksai N. Role of University’s Pharmacies in Pharmaceutical Services and Pharmace1. สุชาดา สูรพันธุ์, ทวีศักดิ์ มณีโรจน์. โรคหืด (asthma). ใน ปิติ ทฤษฎิคุณ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ฐิติมา ด้วงเงิน, อุษณีย์ วนรรฆมณี บรรณาธิการ. เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา: พิกเซล แอน ดีไซน์ พริ้น; 2557. หน้า 1-35.
 

3.

สุชาดา สูรพันธุ์, ทวีศักดิ์ มณีโรจน์. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease). ใน ปิติ ทฤษฎิคุณ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ฐิติมา ด้วงเงิน, อุษณีย์ วนรรฆมณี บรรณาธิการ. เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา: พิกเซล แอน ดีไซน์ พริ้น; 2557. หน้า 37-62.
 

4.

สุชาดา สูรพันธุ์. งานบริการเลิกบุหรี่ (smoking cessation). ใน ปิติ ทฤษฎิคุณ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ฐิติมา ด้วงเงิน, อุษณีย์ วนรรฆมณี บรรณาธิการ. เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา: พิกเซล แอน ดีไซน์ พริ้น; 2557. หน้า 63-90.
 

5.

สุชาดา สูรพันธุ์. โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ใน ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม บรรณาธิการ. ตำราเภสัชกรครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่utical Clerkships. Srinagarind Med J. 2012;27(4);386-392.
 

6.

นิภาภัทร ชีวศรีรุ่งเรือง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุชาดา สูรพันธุ์. ปัญหาจากการใช้ยาอันเกิดจากการซักประวัติไม่ครบถ้วนในร้านยา: กรณีการซื้อยาแทนและการระบุยาที่ต้องการ. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2553;2(1):60-74.
 
  
 

Conference Papers :

  

1.

Soorapan S, Jitsue A, Ratanajamit C, Pattharachayakul S. An open label randomized trial of oral artesunate-mefloquine versus quinine-doxycycline for the treatment of uncomplicated falciparum malaria. 8th National Grad-Research Conference. Nakhonprathom, Thailand. 2007.
 

2.

ศศิธร กิจไพบูลย์ทวี, สุชาดา สูรพันธุ์, ฉวีวรรณ รัตนจามิตร. ประสิทธิภาพของยาอมเม็ดแข็งหญ้าดอกขาวต่อการเลิกบุหรี่: การศึกษาควบคุมเชิงสุ่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา. 2555.
 

3.

Soorapan S, Jitsue A, Ratanajamit C, Pattharachayakul S. An open label randomized trial of oral artesunate-mefloquine versus quinine-doxycycline for the treatment of uncomplicated falciparum malaria. 8th National Grad-Research Conference. Nakhonprathom, Thailand. 2007.
 
  
 

Research Grant :

Year Project Title Status Granting Agency
2017 - Present

โครงการพัฒนางานให้บริการเลิกบุหรี่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี Development of Smoking Cessation Services in Pathum Thani : The Pharmacist’s Role

Principal investigator เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส)
2017 - Present

การพัฒนาโครงการและการขับเคลื่อนร้านยาส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในจังหวัดสงขลา Development of Rational Drug Use Pharmacy in Songkhla province

Co-investigator National Research Council of Thailand/Thammasat University