ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

Asst.Prof.Dr. Kusawadee Maluangnon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Field of Interest :
 1.
2.
3.
Email :
 

Qualifications :


Degree

Title

Year

University
 

PhD

Pharmaceutical Administration

2002

Mahidol University, Thailand
 

MBA

Master of Business Administration

1994

Thammasat University, Thailand
 

BSc

BSc in Pharmacy

1987

Chulalongkorn University, Thailand
 
 

Publications :

  

-

รัฐพล อาษาสุจริต, กุสาวดี เมลืองนนท์. ผลของวิธีการกระตุ้นให้ทบทวนบทเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อรีโอโลยี ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา(สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2553; 2 (suppl. 1): 157-166
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาต้านไวรัสในโรคเริมและงูสวัดใน: ศักดิพัฒน์ แสงสุริยงค์, วรุณรัตน์ สุกาญจนเศรษฐ์ (บรรณาธิการ). มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2552
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาต้านเชื้อรา ใน: ศักดิพัฒน์ แสงสุริยงค์, วรุณรัตน์ สุกาญจนเศรษฐ์ (บรรณาธิการ). มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2552.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. Bisphosphonate ใน: ศศิพร แดงทองดี, ภาริณี สิงห์ประสาทพร (บรรณาธิการ). ยากับโรคในผู้สูงอายุ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2551.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาต้านเชื้อรา ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด , ศศิพร แดงทองดี, ภาริณี สิงห์ประสาทพร (บรรณาธิการ). ยาในโรคติดเชื้อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2550.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ไนเตรต ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด , ภาริณี สิงห์ประสาทพร (บรรณาธิการ). ยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2549.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาหยอดหู ใน: กุสาวดี เมลืองนนท์. (บรรณาธิการ). ยากับโรคตา หู คอ จมูก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2548.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ใช้ในเภสัชภัณฑ์เฉพาะที่สำหรับตา ใน: กุสาวดี เมลืองนนท์. (บรรณาธิการ). ยากับโรคตา หู คอ จมูก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2548.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาเพิ่มความต้านทานของเยื่อบุ ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด (บรรณาธิการ). ยากับโรคทางเดินอาหาร: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2547.
 

-

กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาลดกรด. ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด (บรรณาธิการ). ยากับโรคทางเดินอาหาร:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2547.
 

-

Maluangnon, K. Sooksriwong, C. Social consequences of compulsory licensing of antiretroviral drugs in Thailand. Journal of Pharmaceutical science, Mahidol University , 2004.
 
  
 

Conferences :

  

-

Maluangnon, K. Sopondirakrut, K. Yaowamalee, K. Simumporn, J. Srichuen, P. Outcome of the Pharmaceutical care in patient with chronic disease, 1stInternational conference 2012, Rangsit University, Thailand.
 

-

Maluangnon, K. Gorsangluang, S . Ya-chud in Pathum-thani province. Poster presentation, 24th FAPA Congress 2012, Bali, Indonesia.
 

-

Chaichalermpong, W. Kingroungpet, K. Chinwong, D. Thavornwattanayong, W. Napaporn, J. Gorsanan, S. Kanjanarat, P. Sornlertlumvanich, K. Maluangnon, K . Assessment of moral reasoning regarding Pharmaceutical marketing of Thai Pharmacy student: Pre-test and post-test upon engaging Pharmaceutical marketing clerkship. Poster presentation, 23rd FAPA Congress 2010, Taipei, Taiwan.
 

-

Chaichalermpong, W. Kingroungpet, K. Chinwong, D. Thavornwattanayong, W. Napaporn, J. Gorsanan, S. Kanjanarat, P. Sornlertlumvanich, K. Maluangnon, K. Development of standard Pharmacy clerkship program on Pharmaceutical marketing for Thai Pharmacy student. Poster presentation, 23rd FAPA Congress 2010, Taipei,Taiwan.
 

-

Maluangnon, K. Kingroungpet, K. Chinwong, D. Thavornwattanayong, W. Chaichalermpong, W. Napaporn, J. Gorsanan, S. Kanjanarat, P. Sornlertlumvanich, K. Situation analysis of Pharmaceutical marketing clerkship for Thai Pharmacy student., 23rd FAPA Congress 2010, Taipei, Taiwan.
 

-

Maluangnon, K. Effect of Pharmaceutical care in patients with hypertension., ASIAN Association of Colleges of Pharmacy, AASP 2007 Conference, Manila, Phillippines.
 

-

Maluangnon, K. Aiamsa-ard, T. Pharmacy students’ attitude about professionalism after internship.,21th FAPA Congress 2006, Yokohama, Japan.
 

-

Maluangnon, K. Pharmaceutical care in patients with diabetes mellitus at a community pharmacy., 21th FAPA Congress 2006, Yokohama, Japan.
 

-

Maluangnon, K. Effects of pharmacist’s counseling about warfarin on inpatients at Rajvithi hospital., AACP 2005, Bangkok, Thailand.
 

-

Maluangnon, K. Sooksriwong, C. Compulsory licensing of antiretroviral drugs: Model for policy options, 20th FAPA Congress 2004, Bangkok, Thailand.
 

-

Maluangnon, K. Sooksriwong, C. The projection of import value of antiretroviral drugs of Thailand, 2002-2020. 19th FAPA Congress 2002, Seoul, South Korea.