รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์

Assoc.Prof.Dr.Juraporn Pongwecharak

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Field of Interest :
 1.
2.
3.
Email :
 pjurapor@yahoo.com

Qualifications :


Degree

Title

Year

University
 

PhD

Clinical Pharmacy

1998

The Robert Gordon University, UK
 

MSc

Clinical Pharmacy

1991

Mahidol University, Thailand
 

BSc

BSc in Pharmacy (1st Class Honor)

1989

Mahidol University, Thailand
 
 

Publications :

  

1.

Jarernsiripornkul N, Phueanpinit P, Pongwecharak J, Krska J. Experiences of and attitudes towards receiving information about non-steroidal anti-inflammatory drugs: a cross-sectional survey of patients in Thailand. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:417-26. doi: 10.1517/14740338.2016.1139571.
 

2.

Pacharaporn Phueanpinit, Juraporn Pongwecharak, Janet Krska, Narumol Jarernsiripornkul. Medicine information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand. Int J Clin Pharm. 2016; 38:25-29. doi 10.1007/s11096-015-0220-2.
 

3.

Phueanpinit P, Jarernsiripornkul N, Pongwecharak J, Krska J. Hospital pharmacists' roles and attitudes in providing information on the safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand. Int J Clin Pharm. 2014; 36: 1205-12.doi: 10.1007/s11096-014-0018-7.
 

4.

Juraporn Pongwecharak, Tarakamon Treeranurat. Lifestyle changes for pre-hypertension with other elevated cardiovascular risk factors: Findings from a community pharmacy in Thailand. J Am Pharm Assoc. 2011; 51: 48-55. doi:10.1331/JAPhA. 2011.10129.
 

5.

Juraporn Pongwecharak, Tarakamon Treeranurat. Screening for pre-hypertension and elevated cardiovascular risk factors in a Thai community pharmacy. Pharm World Sci. 2010; 32:329–33. doi 10.1007/s11096-010-9373-1.
 

6.

Juraporn Pongwecharak, Nawatsanan Tengmeesri, Nongluck Malanusorn, Matshamon Panthong, Nantida Pawangkapin. Prescribing metformin in type 2 diabetes with a contraindication: prevalence and outcomes. Pharm World Sci. 2009: 31: 481-486.
 

7.

Saowanee Phumipamorn, Juraporn Pongwecharak, Suchada Soorapan, Sutthiporn Pattarachayakul. Effect of the pharmacist input on glycaemic control and cardiovascular risks in Muslim diabetes. Prim Care Diab 2008; 2: 31-37.
 

8.

มณฑาทิพย์ รุ่งศิลป์, สุชาดา สูรพันธ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์. ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันและมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ณ โรงพยาบาลพัทลุง. สงขลานครินทร์เวชสาร 2551; 26: 261-274.
 

9.

Pongwecharak J, Maila-ead C, Sakulthap J, Sripanitkulchai N. Evaluation of the uses of aspirin, statins and ACEIs/ARBs in a diabetes outpatient population in southern Thailand. J Eval Clin Pract 2007: 13: 221-226.
 

10.

Krittathanmakul S, Silapachote P, Pongwecharak J, Wongsatit U. Effects of pharmacist’s counseling on outpatients receiving warfarin at Songklanagarind hospital. Songkla Med J 2006; 24: 93-99.
 

11.

วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร ชัยยศ, อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์. ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา. สงขลานครินทร์เวช สาร 2549; 24: 263-273.
 

12.

วิลาวัณย์ จรุงเกียรติขจร, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล. ผลของการใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้านแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารเภสัชกรรม โรงพยาบาล 2549; 6: 212-220.
 

13.

Sumamas Rabeab-oat, Supawadee Petch-phrom, Juraporn Pongwecharak. Discrepancies of patient package inserts of 24 brand name oral contraceptive pill products in Thailand. Thai J Pharm Sci 2005; 29 :113-124.
 

14.

Pongthep Sutheravut, Narongsak Singhapaiboonporn, Korn Sornlertlumvanish, Juraporn Pongwecharak, Damrongsak Faroongsarng. Result of the use of locally manufactured depot medroxyprogesterone acetate by women in Songkhla Province. Songkla Med J 2005; 23 : 277-284.
 

15.

Sasitorn Leelasiriwilas, Juraporn Pongwecharak, Payom Wongpoowarak, Surachat Ngorsuraches. Dispensing and administration errors after conversion from unit dose to daily dose drug distribution systems. Mahidol J Pharm Sci 2005; 32: 37-46.
 

16.

จารุวี กาญจนคีรีธารง, วันทนา เหรียญมงคล, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, อุษณีย์ วนรรฆมณี. การประเมินปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลสงขลา. สงขลานครินทร์เวชสาร 2548; 23: 229- 240.
 

17.

Buayam W , Subhadhirasakul S, Wongpoowarak P, Pongwecharak J. Effect of patient booklet and dosage adjustment protocol on oral anticoagulant therapy monitoring. Songkla Med J 2003; 21: 33-43.
 

18.

โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, จินตนา ชาติศิริ, สุจิตา กุลถวายพร, เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ, กุลรดี เอี่ยมศิริ, ฆอบเสาะ หะสาเมาะ, มาลินี มิงสะ. ทัศนคติของผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข. สงขลานครินทร์เวชสาร 2543;18:175-187.
 

19.

จุราพร พงศ์เวชรักษ์, ระวิวรรณ กาญจนกุล, เยาวลักษณ์ สิทธิเดช, เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์. ผลไม่พึงประสงค์ของยาต่อระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร 2542;17:15-23.
 
  
 

Conferences :

  

-

Juraporn Pongwecharak, Ampai Aksornsiri. Knowledge about stroke and awareness of its signals among hypertensive patients without prior history of stroke. The 12th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Madrid, Spain. June 27 – 30, 2015.
 

-

Jarernsiripornkul N, Phueanpinit P, Pongwecharak J, Krska J. Survey of Information Sources on Drug Safety in Patients Taking Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. The 12th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Madrid, Spain. June 27 – 30, 2015.
 

-

Phueanpinit P, Pongwecharak J, Krska J, Jarernsiripornkul N. Evaluation of the content of information leaflets on non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand. International Forum on Quality and Safety in Healthcare –Asia. Hongkong. 28-30 September 2015.
 

-

P Phueanpinit, N Jarernsiripornkul, J Pongwecharak, J Krska. Survey of hospital pharmacists monitoring and assessment of adverse drug reaction from non-steroidal anti-inflammatory drugs. The 24th FAPA Congress: Expanding the pharmacists’ role in wellness and sustainable health. Kota Kinabalu, Malaysia. October 8-12, 2014.
 

-

พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, นฤมล เจริญศิริพรกุล. การตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม NSAIDs ของเภสัชกรโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทัศนคติต่อความจาเป็นในการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย. The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 1-2 กุมภาพันธ์ 2557.
 

-

พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ, นฤมล เจริญศิริพรกุล, จุราพร พงศ์เวชรักษ์. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม NSAIDs โดยเภสัชกรโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการระบบยาและระบบสุขภาพ ก้าวต่อไปของประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กรุงเทพมหานคร. 3-5 กรกฏาคม 2556.
 

-

Juraporn Pongwecharak, Tarakamon Treeranurat. Evaluation of a Model for Screening for Pre-hypertension and Concurrent Elevated Cardiovascular Risk Factors in a Thai Community Pharmacy. The International Conference on Prehypertension and Cardio Metabolic Syndrome. Vienna, Austria. February 24-27, 2011.
 

-

Tarakamon Treeranurat, Juraporn Pongwecharak. Screening people with pre- hypertension and other cardiovascular risk factors in community pharmacy: An implication for health screening in primary care and disease prevention strategy. The first Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education (APHPE). Chiba, Japan. July 18-20, 2009 and The 26th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, December 4, 2009.
 

-

Juraporn Pongwecharak, Nawatsanan Tengmeesri, Nongluck Malanusorn, Matshamon Panthong, Nantida Pawangkapin. Prescribing metformin in type 2 diabetes with a contraindication: prevalence and outcomes. The IXth World Congress on Clinical Pharmacology and Therapeutics (CCPT). Quebec, Canada. July 27- April 1, 2008.
 

-

Saowanee Phumipamorn, Juraporn Pongwecharak, Suchada Soorapan, Sutthiporn Pattarachayakul. Effect of pharmacist input on metabolic control in muslim diabetes outpatients. The 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC). Amsterdam, Netherland, April 22 -25, 2007.
 

-

Juraporn Pongwecharak , Supatra Limsuwantchote, Panumas Thongroichang, Anusara A-wang. Comparison of Clinical significance rating of drug interactions from three Reference sources. The 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8). Ankara, Turkey. June 13 –16, 2006.
 

-

Juraporn Pongwecharak,, Siriporn Krittathanmukul. Development of case study materials for teaching research ethics. UNESCO Bangkok Bioethic Roundtable I (BBRT I). Bangkok, Thailand. September 11–15, 2005.
 

-

Juraporn Pongwecharak, Areerat Aeng-chaun, Chamnan Nak-rit, Uraiwan Aengchaun. Pharmacy students' perceptions of ethical issues in research involving human. The 20th Federation of Asean Pharmaceutical Association (FAPA Congress. Bangkok, Thailand. December 1-3, 2004.
 

-

Hnu-kam B, Pongwecharak J, Lerkiatbundit S. Evaluation of a pharmacist-managed antihypertensive medication refilling clinic. The 2nd ACCP – ESCP International Congress in Clinical Pharmacy. Paris, France. April 28-30, 2004.
 

-

Pongwecharak J, Mateng S, Latae S, Sooksong S. Characteristics of NSAIDs prescribing at Rheumatology and Orthopaedic clinics at Songklanagarind Hospital. The European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) 2nd Spring Conference on Clinical Pharmacy. Malta. May 2-5, 2001.
 
  
 

หนังสือหรือตำรา :

  

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. สาระน่ารู้เกี่ยวกับอินซูลิน. ใน: อรลักษณา แพรัตกุล. รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2557. ISBN 9786162960475.
 

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. โรคเบาหวานและการใช้ยาบาบัดเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2553. น 1-197. ISBN 9789741150007.
 

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. การมีส่วนร่วมของเภสัชกรรมต่อการให้บริการสุขภาพในปัจจุบัน. ใน: บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เนติ สุขสมบูรณ์ (บรรณาธิการ) เภสัชกรรมปฏิบัติ 2548. หน้า 1-12. ISBN 9746667823. [งานแปล]
 

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. แนวทางการเลือกจ่ายยาคุมกาเนิดในร้านยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547. บริษัทออฟเซ็ทครีเอชั่น กรุงเทพฯ. น. 1-98.
 

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. Antiretroviral agents: อาการไม่พึงประสงค์ที่สาคัญ.ใน เฉลิมศรี ภุมมางกูร บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล (บรรณาธิการ) A Practical Guide to Pharmacovigilance 2547. น 181-197. ISBN 9744631317.
 

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. ปฏิกิริยาระหว่างยา. ใน โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ฉวีวรรณ รัตนจามิตร ฐิติมา ด้วงเงิน (บรรณาธิการ) Advanced Pharmacotherapeutics. 2547. น 1-7. ISBN 9746444913.
 
  
 

บทความวิชาการ :

  

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. การใช้ยาป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนด้านหลอดเลือดและหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2549; 55: 33-41.
 

-

จุราพร พงศ์เวชรักษ์. Update: วิธีกินยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน. วารสารคลินิก 2549; 22: 331-332.
 
  
 

รายงานการวิจัย :

  

-

บุษบงก์ ธรรมาสถิตกุล. จุราพร พงศ์เวชรักษ์. การใช้ยากลุ่ม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs) หรือ Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) และ Beta Blockers (BBs) ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. ประเภทเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี 2555.
 
  
 

งานอื่น ๆ :

  

-

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2554 – ปัจจุบัน.
 

-

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย. ศูนย์การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2558-2560.
 

-

คณะทางานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสาหรับมนุษย์ด้านคลินิก.ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. 2558- ปัจจุบัน.
 

-

คณะทางานงานพัฒนาเอกสารกากับยาสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน. สานักยา กระทรวงสาธารณสุข. มิถุนายน-ธันวาคม 2556.
 

-