ปี พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การพัฒนาและประเมินนาโนพาร์ทิเคิล ไตรเมธิลไคโตซาน ที่บรรจุไดโคฟิแนคโซเดียมสำหรับใช้กับดวงตาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์