สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา
อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์
อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์
พันโทหญิง ดร.เภสัชกรหญิงศนิตา หิรัญรัศมี

สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชำนาญ ภัตรพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภาวดี สืบศาสนา
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพนิตา สุวรรณน้อย