ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ)

วิชาเอก

แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (Drug Utilization and Health Outcomes Research)

การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

เป็นการเรียนในชั้นเรียน จัดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ และแบบออนไลน์

ความสำคัญของเนื้อหา

เป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทักษะการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการควบคุมการผลิต และประกันคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของหลักสูตร

สร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทักษะทางการวิจัย และกระบวนความคิดที่เป็นระบบ มีจริยธรรม ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถบุกเบิกสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงการนำทรัพยากรของประเทศมาประยุกต์ใช้ หรือวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดมูลค่า โดยดำเนินการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการวิจัยที่เป็นระบบ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพราะ

  1. เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
  2. เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาทำงาน หรือ online ได้
  3. ไม่เรียนแค่เพียงทฤษฎี เอาความรู้ไปใช้ได้จริง


โครงสร้างหลักสูตร

การจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 48           หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 72           หน่วยกิต
แบบ 2 ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต คือ
วิชาบังคับร่วม 3           หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 3           หน่วยกิต
วิชาเลือก 6           หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36           หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต คือ
วิชาบังคับร่วม 6           หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 6           หน่วยกิต
วิชาเลือก 12           หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48           หน่วยกิต

รายวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาบังคับร่วม (3 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.701 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC701 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (0-3-1)
วภส.712 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 3
PSC712 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 3
1 (1-0-3)
วภส.713 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 4
PSC713 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 4
1 (1-0-3)
หมวดวิชาบังคับเฉพาะ แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
วภส.602 วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PSC602 Research Methodology in Health Sciences
3 (3-0-9)
รายวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาบังคับร่วม (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.700 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 1
PSC700 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 1
1 (0-3-1)
วภส.701 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC701 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (0-3-1)
วภส.710 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 1
PSC710 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 1
1 (1-0-3)
วภส.711 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC711 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (1-0-3)
วภส.712 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 3
PSC712 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 3
1 (1-0-3)
วภส.713 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 4
PSC713 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 4
1 (1-0-3)
วิชาบังคับเฉพาะ แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.602 วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PSC602 Research Methodology in Health Sciences
3 (3-0-9)
วภส.660 สถิติสำหรับการวิจัย
PSC660 Statistics for Research
3 (3-0-9)
หมวดวิชาเลือก สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องศึกษาวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
หน่วยกิต
วภส.661 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
PSC661 Systematic Review and Meta-analysis
3 (3-0-9)
วภส.662 เภสัชระบาดวิทยาและความปลอดภัยของยา
PSC662 Pharmacoepidemiology and Drug Safety
3 (3-0-9)
วภส.663 แนวคิดของการวัดในงานวิจัยสุขภาพ
PSC663 Measurement Concepts in Health Research
3 (3-0-9)
วภส.664 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยสุขภาพ
PSC664 Advanced Statistics for Health Research
3 (3-0-9)
วภส.665 หัวข้อปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
PSC665 Current Topics in Caring Patients with Cardiovascular Diseases
3 (3-0-9)
วภส.666 หัวข้อปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
PSC666 Current Topics in Caring Patients with Infectious Diseases
3 (3-0-9)
วภส.667 หัวข้อปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
PSC667 Current Topics in Caring Patients with Cancer
3 (3-0-9)
วภส.668 หัวข้อปัจจุบันในในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
PSC668 Current Topics in Caring Pediatric Patients
3 (3-0-9)
วภส.669 หัวข้อปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
PSC669 Current Topics in Caring Geriatric Patients
3 (3-0-9)
วภส.670 หัวข้อปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ
PSC670 Current Topics in Primary Care
3 (3-0-9)
วภส.671 หัวข้อปัจจุบันในเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์
PSC671 Current Topics in Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
3 (3-0-9)
วภส.672 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
PSC672 Health Behavior and Health Promotion
3 (3-0-9)