ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ)

วิชาเอก

แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง (Pharmaceutical and Cosmetic Technology)

การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

เป็นการเรียนในชั้นเรียน จัดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ และแบบออนไลน์

ความสำคัญของเนื้อหา

เป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทักษะการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการควบคุมการผลิต และประกันคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของหลักสูตร

สร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทักษะทางการวิจัย และกระบวนความคิดที่เป็นระบบ มีจริยธรรม ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถบุกเบิกสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงการนำทรัพยากรของประเทศมาประยุกต์ใช้ หรือวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดมูลค่า โดยดำเนินการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการวิจัยที่เป็นระบบ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพราะ

  1. เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
  2. เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาทำงาน หรือ online ได้
  3. ไม่เรียนแค่เพียงทฤษฎี เอาความรู้ไปใช้ได้จริง


โครงสร้างหลักสูตร

การจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 48           หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 72           หน่วยกิต
แบบ 2 ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต คือ
วิชาบังคับร่วม 3           หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 3           หน่วยกิต
วิชาเลือก 6           หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36           หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต คือ
วิชาบังคับร่วม 6           หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 6           หน่วยกิต
วิชาเลือก 12           หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48           หน่วยกิต

รายวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาบังคับร่วม (3 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.701 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC701 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (0-3-1)
วภส.712 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 3
PSC712 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 3
1 (1-0-3)
วภส.713 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 4
PSC713 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 4
1 (1-0-3)
หมวดวิชาบังคับเฉพาะ แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
วภส.640 หลักการเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PSC640 Principles of Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
3 (3-0-9)
รายวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาบังคับร่วม (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.700 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 1
PSC700 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 1
1 (0-3-1)
วภส.701 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC701 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (0-3-1)
วภส.710 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 1
PSC710 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 1
1 (1-0-3)
วภส.711 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC711 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (1-0-3)
วภส.712 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 3
PSC712 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 3
1 (1-0-3)
วภส.713 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 4
PSC713 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 4
1 (1-0-3)
วิชาบังคับเฉพาะ แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.600 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองและสถิติ
PSC600 Experimental Research Methodology and Statistics
2 (2-0-6)
วภส.601 เทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
PSC601 Techniques and Instruments in Pharmaceutical and Health Sciences
1 (0-3-1)
วภส.620 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง
PSC620 Advanced Pharmaceutical Technology
3 (3-0-9)
หมวดวิชาเลือก สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องศึกษาวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
หน่วยกิต
วภส.641 การพิสูจน์และหาโครงสร้างของสารอินทรีย์
PSC641 Structure Elucidation of Organic Compounds
3 (2-3-7)
วภส.642 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ชีวภาพ
PSC642 Bioactive Natural Products
3 (3-0-9)
วภส.643 เคมีสังเคราะห์ของยา
PSC643 Drug Chemical Synthesis
3 (2-3-7)
วภส.644 การค้นหายาและออกแบบยาในเชิงโมเลกุล
PSC644 Molecular Drug Discovery and Drug Design
3 (3-0-9)
วภส.645 พอลิเมอร์ทางเภสัชกรรม
PSC645 Pharmaceutical Polymers
3 (3-0-9)
วภส.646 เทคนิคทางเภสัชเวท
PSC646 Pharmacognosy Techniques
3 (2-3-7)
วภส.647 เทคนิคการแยกสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PSC647 Separation Techniques of Natural Products
3 (2-3-7)
วภส.648 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล
PSC648 Marine Natural Products
3 (3-0-9)
วภส.649 หลักการตรวจคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ
PSC649 Principle of Biological Activity Screening
3 (2-3-7)
วภส.650 เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PSC650 Biotechnology of Natural Products
3 (2-3-7)
วภส.651 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PSC651 Research and Development of Medicinal Plants for Health Products
3 (2-3-7)
วภส.652 แนวทางในการค้นพบสารที่มีศักยภาพเป็นยา
PSC652 Approaches in Lead Discovery
3 (3-0-9)
วภส.653 การวิเคราะห์เชิงความร้อนในการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
PSC653 Thermal Analysis for Pharmaceutical Characterization
3 (3-0-9)
วภส.654 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ยา
PSC654 Method Validation in Pharmaceutical Analysis
3 (2-3-7)
วภส.655 จลนศาสตร์และความคงตัวของยา
PSC655 Kinetics and Stability of Pharmaceuticals
3 (3-0-9)
วภส.656 การวิเคราะห์ยาในชีววัตถุ
PSC656 Drug Analysis in Biological Matrix
3 (2-3-7)