ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ)

วิชาเอก

แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ (Management in Pharmacy and Health Service)

การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

เป็นการเรียนในชั้นเรียน จัดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ และแบบออนไลน์

ความสำคัญของเนื้อหา

เป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทักษะการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการควบคุมการผลิต และประกันคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของหลักสูตร

สร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทักษะทางการวิจัย และกระบวนความคิดที่เป็นระบบ มีจริยธรรม ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถบุกเบิกสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงการนำทรัพยากรของประเทศมาประยุกต์ใช้ หรือวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดมูลค่า โดยดำเนินการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการวิจัยที่เป็นระบบ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพราะ

  1. เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
  2. เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาทำงาน หรือ online ได้
  3. ไม่เรียนแค่เพียงทฤษฎี เอาความรู้ไปใช้ได้จริง


โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 36           หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36           หน่วยกิต
แผนการศึกษา แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต และ ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาบังคับร่วม 3           หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 3           หน่วยกิต
วิชาเลือก 6           หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 24           หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36           หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

แผนการศึกษา แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36

แผนการศึกษา แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต และ ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับร่วม (3 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.700 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 1
PSC700 Special Problem in Pharmaceutical and Health Sciences 1
1 (0-3-1)
วภส.710 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 1
PSC710 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 1
1 (1-0-3)
วภส.711 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 2
PSC711 Seminar in Pharmaceutical and Health Sciences 2
1 (1-0-3)
วิชาบังคับเฉพาะ แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ (3 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วภส.680 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการสาหรับระบบสุขภาพ
PSC680 Strategic Planning and Management for Healthcare System
3 (3-0-9)
วิชาเลือก (6 หน่วยกิต) >> รายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยกิต
วภส.681 สุขภาพทางเศรษฐมิติ
PSC681 Health Econometric
3 (3-0-9)
วภส.682 การบริหารในอนาคตสาหรับงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ
PSC682 Future Management for Pharmacy and Health Services
3 (3-0-9)
วภส.683 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา
PSC683 Risk-benefit Assessment in Health Service and Drug Use
3 (3-0-9)
วภส.684 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา
PSC684 Innovation for Safety in Health Service and Drug Use
3 (3-0-9)
วภส.685 การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการเงิน
PSC685 Health Economics and Financial Management
3 (3-0-9)
วภส.686 การเป็นผู้ประกอบการและการตลาดในงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ
PSC686 Entrepreneurship and Marketing in Pharmacy and Health Services
3 (1-6-5)
วภส.687 การจัดการด้านการนำส่งในงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ
PSC687 Pharmacy and Health Services Delivery Management
3 (1-6-5)
วภส.688 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
PSC688 Holistic Care Management
3 (1-6-5)
วภส.689 การวิจัยด้านสมรรถนะและผลลัพธ์ในระบบสุขภาพ
PSC689 Health System Performance and Outcome Research
3 (3-0-9)