การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ)

วิชาเอก

แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (Drug Utilization and Health Outcomes Research)

ใครบ้างที่สามารถสมัครเข้าเรียนได้

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ คือ

  1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ของแผนการศึกษาคือ
  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และประสบการณ์ตามที่กาหนด สาหรับผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผน ดังนี้
    • แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องเป็นผู้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ (มีผู้รับรอง)
    • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา 12 หน่วยกิต ต้องเป็นผู้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือกรณีที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.25