การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ)

วิชาเอก

แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (Drug Utilization and Health Outcomes Research)

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ประกอบด้วยค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม แบบเหมาจ่าย

   นักศึกษาไทย
      ตลอดหลักสูตร 102,400   บาท
      ภาคการศึกษาละ 25,600   บาท

   นักศึกษาต่างชาติ
      ตลอดหลักสูตร 156,400   บาท
      ภาคการศึกษาละ 39,100   บาท


ระบบการเรียน

ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะผ่านการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ได้ฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษา การดูงาน การสืบค้นข้อมูล การนำเสนอ และการทำรายงาน
แต่ละปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
เปิดสอน นอกวัน – เวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม- ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม