การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ)

วิชาเอก

แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (Drug Utilization and Health Outcomes Research)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
  2. ส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
  3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะเภสัชศาสตร์


วิธีการสมัครดำเนินการได้ 2 ทาง ดังนี้

ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.pharm.tu.ac.th และส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่
คุณดุสิตา พักวัง งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือ สแกนเอกสารส่งไปที่ E-mail:pucha_sita1308@hotmail.com หรือ Fax 0-2564-3156
รายละเอียดเพิ่มเติม