อุปกรณ์ที่ให้บริการ และตัวอย่างผลงานด้านโสตทัศนศึกษา

อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีให้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์

ผลงานที่ได้ออกแบบและผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีดีทัศน์ สื่อการสอน

ผลงานที่ได้ออกแบบและผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมให้บริการ

พัฒนางานให้ตอบสนองความต้องการ ในขอบเขตทรัพยากร

อุปกรณ์ที่ให้บริการ และผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุปกรณ์ที่ใช้ให้บริการ

อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานให้คำแนะนำและฝึกอบรม

ให้บริการให้คำแนะนำ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้.

ระบบฐานข้อมูลต่างๆ

จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการด้านต่างๆ.

บุคลากร