เรียนต่อเภสัช

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มธ.

 

บริการวิชาการ

ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ทางด้านเภสัชสู่สังคม.

 

งานประชุมวิชาการ

นำเสนอความรู้ นวัตกรรม ทางเภสัชศาสตร์.

 

งานวิจัย

วิจัย พัฒนา ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์แก่สังคม.

 

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางเภสัช และสังคม

 

ปฏิทิน

ตารางกิจกรรมภายในคณะเภสัชศาสตร์